Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσω της διαπίστευσης, δηλαδή με την πιστή εφαρμογή των αρχών και απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 17025:2005.

Είναι από τα πρώτα Εργαστήρια στην Ελλάδα, που πήραν διαπίστευση από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης της Ελλάδας ( Ε.ΣΥ.Δ.), για τις δοκιμές που εκτελεί, και συγκεκριμένα από το 2001.
Ο Αριθμός Πιστοποιητικού του Εργαστηρίου είναι 46 και αφορά τις Δοκιμές.

Η διαπίστευση του Εργαστηρίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χημικών και μικροβιολογικών δοκιμών σε νερά, (πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά, άρδευσης, θαλάσσια) λύματα και απόβλητα, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Επίσης η ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ είναι διαπιστευμένη και στη δειγματοληψία των νερών και λυμάτων για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις.

Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ είναι διαπιστευμένα σε περισσότερες από 80 δοκιμές, και έχουν το μεγαλύτερο πεδίο διαπίστευσης στην Κρήτη, από όλα τα υπόλοιπα εργαστήρια Ιδιωτικά και Δημόσια (συμπεριλαμβανομένων και των Πανεπιστημιακών), αλλά και από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.

Ο έλεγχος ποιότητας (εσωτερικός και εξωτερικός), στα πλαίσια του συστήματος ISO 17025, είναι μια συνεχής διαδικασία που καλύπτει όλες τις λειτουργίες του εργαστηρίου και μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει:

• Ετήσια επιθεώρηση από αξιολογητές του Ε.ΣΥ.Δ.
• Ετήσια διακρίβωση όλου του εξοπλισμού από εξωτερικό διαπιστευμένο φορέα.
• Καθημερινό έλεγχο της ορθής λειτουργίας των οργάνων με πιστοποιημένα υλικά αναφοράς (CRM).
• Ετήσια συμμετοχή σε διεργαστηριακές δοκιμές ικανότητες για τις διαπιστευμένες παραμέτρους.
• Καθημερινή μέτρηση παράλληλα με τα υπό εξέταση δείγματα «τυφλών δειγμάτων», δειγμάτων ελέγχου (control samples), εμβολιασμένων δειγμάτων (spiked), ή μέτρηση επαναληπτικών δειγμάτων.

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες παρακολουθούνται με διαγράμματα ελέγχου (Control charts) και εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των μετρήσεων.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Αρ. Πιστοποιητικού: 46-03) PDF PDF

Εργαστηριακές Αναλύσεις

  • 1
  • 2