Αντικείμενο των Εργαστηρίων ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ «ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ –ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΟΕ», αποτελεί η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους πελάτες στον τομέα της εκτέλεσης χημικών, φυσικοχημικών και μικροβιολογικών δοκιμών σε τρόφιμα, νερά και απόβλητα.

Επίσης η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της δειγματοληψίας και στην παροχή γνωμών και εμπειριών, εφόσον ζητηθούν από τον πελάτη.

Η εταιρεία ασχολείται με τη διενέργεια περιβαλλοντικών, χημικοτεχνικών μελετών και με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του συστήματος HACCP.

Η ποιότητα των εργασιών και αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου διασφαλίζεται με την πιστή εφαρμογή των απαιτήσεων του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.), όπως αυτές περιγράφονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO /IEC 17025:2005.

Πολιτική του Εργαστηρίου είναι η άμεση και ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών και η πλήρης ικανοποίηση των αιτημάτων τους με τρόπο αμερόληπτο, εμπιστευτικό και επιστημονικά αποδεκτό στα πλαίσια των δυνατοτήτων του εργαστηρίου.

Η Διοίκηση των Εργαστηρίων ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ, σε ευθυγράμμιση με τους Διεθνείς κώδικες και τις βέλτιστες πρακτικές, έχει θεσπίσει ένα πλήρες και σύγχρονο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης με βάση τις παρακάτω αρχές :

  1. Οι πελάτες μας είναι η βάση της επιτυχίας μας. Ο σκοπός των υπηρεσιών μας είναι να συμβάλλουμε στην επιτυχία των πελατών και στη συμμόρφωσή τους με τις εκάστοτε νομοθετικές απαιτήσεις.
  2. Η ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ είναι πρωτοπόρος στους τομείς του περιβάλλοντος, της ασφάλειας, της ποιότητας και της υγείας. Οι επιστημονικές μας δραστηριότητες σκοπεύουν στη βελτίωση των παραπάνω παραγόντων, τόσο στην ίδια την εταιρεία και στις υπηρεσίες μας, όσο και στους πελάτες, στα προϊόντα και υπηρεσίες τους.
  3. Είμαστε αδιάφθοροι και ενεργούμε σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας.
  4. Η εταιρεία και το προσωπικό της είναι ελεύθερο από οποιεσδήποτε παρεμβάσεις ή πιέσεις, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς την ποιότητα των υπηρεσιών της.
  5. Στα πλαίσια της διατήρησης της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, όλο το προσωπικό της εταιρείας έχει δεσμευτεί από «Δήλωση Εμπιστευτικότητας», με σκοπό την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών του πελάτη, που έρχονται σε γνώση του κατά την εργασία του.

Εργαστηριακές Αναλύσεις

  • 1
  • 2