Η ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ έχει αναπτύξει ένα σύστημα ποιότητας, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 17025:2005, με σκοπό την τυποποίηση των λειτουργιών της και την εγκατάσταση μηχανισμών πρόληψης λαθών αλλά και βελτίωσης των παρεχομένων προς τους πελάτες υπηρεσιών αναλύσεων.

Πρωτεύων στόχος της παρούσας πολιτικής για την ποιότητα είναι η άμεση και ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών και η πλήρης ικανοποίηση των αιτημάτων τους με τρόπο αμερόληπτο, εμπιστευτικό και επιστημονικά αποδεκτό στα πλαίσια των δυνατοτήτων του εργαστηρίου.

Για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου η Εταιρεία μας δεσμεύεται για:

  1. Τη διενέργεια αναλύσεων υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές πρακτικές.
  2. Τη διεξαγωγή των αναλύσεων σύμφωνα με δηλωμένες, επαληθευμένες και αξιόπιστες μεθόδους.
  3. Τη διαρκή εκπαίδευση – ενημέρωση του προσωπικού στις διαδικασίες του συστήματος ποιότητας και στις αντίστοιχες μεθόδους – τεχνικές που καλείται να εφαρμόζει.
  4. Την υποστήριξη των πελατών και την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών που σχετίζονται με τις δοκιμές που το εργαστήριο πραγματοποιεί.
  5. Τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας και ανεξαρτησίας του εργαστηρίου.
  6. Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 17025:2005.

Είναι ευθύνη της Διεύθυνσης να εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες ποιότητας εφαρμόζονται και διαρκώς υποβάλλονται σε ανασκόπηση, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες φιλοσοφίες του εργαστηρίου και των πελατών. Η Διεύθυνση έχει ορίσει τον Τεχνικό Υπεύθυνο ως αρμόδιο για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και τον Υπεύθυνο Ποιότητας ως αρμόδιο για τον έλεγχο της ποιότητας και την παρακολούθηση όλων των θεμάτων της ποιότητας.

Είναι ευθύνη του προσωπικού του εργαστηρίου να αφομοιώσει το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και τα περιεχόμενα της τεκμηρίωσης, να συμμορφώνεται με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που απορρέουν από την τεκμηρίωση και να στηρίζει την ανταγωνιστικότητα του εργαστηρίου με συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και την περιστολή των δαπανών λειτουργίας.

Εργαστηριακές Αναλύσεις

  • 1
  • 2