Ανάδοχος του έργου: «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ», μετά από Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.

Το έργο αφορά στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Κρήτης, σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης και σε σημεία δειγματοληψίας ανάλογα κωδικοποιημένα. Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για την περίοδο 2016 – 2022 θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της ΕΓΥ, και θα επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της σύμβασης 2016-2022.

Οι ακτές κολύμβησης που παρακολουθούνται είναι εκείνες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό κλπ.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις παρακολουθούμενες ακτές διενεργούνται αφενός δειγματοληψίες και αναλύσεις για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ και αφετέρου οπτικές παρατηρήσεις για την εκτίμηση της φυσικοχημικής ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Το έργο ανατέθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, είναι ενταγμένο με απόφαση του ΠΕΠ Κρήτης στο ΠΔΕ και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη»του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020.

Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ είναι ανάδοχοι του έργου Παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης από το 2008 (9 συνεχή χρόνια) για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, γιατί διαθέτουν:

  • την απαραίτητη εμπειρία
  • τις κατάλληλες υποδομές
  • τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό
  • και είναι διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) για:
    • τις δοκιμές που απαιτούνται
    • τη δειγματοληψία των νερών