Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων

Η ανησυχία που επιδεικνύει η επιστημονική κοινότητα για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα που καταναλώνουμε ολοένα και αυξάνεται.

Πού βρίσκονται;

Το νερό, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα γαλακτοκομικά και τα κρέατα αποτελούν τους κύριους φορείς μεταφοράς των υπολειμμάτων αυτών.

Οι κίνδυνοι

Κινδυνεύουμε από τα φυτοφάρμακα όταν μικρές ποσότητες από αυτά παραμένουν στα γεωργικά προϊόντα και έτσι περνούν στην τροφή μας.

Τα γεωργικά φάρμακα έχουν συσχετισθεί με ενδοκρινολογικές βλάβες γενετήσιου χαρακτήρα (πχ κρυπτοορχιδισμός, πρόωρη ανάπτυξη), ενώ έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα τοξικά για το νευρικό σύστημα. Τέλος, ορισμένες μελέτες τα έχουν συσχετίσει με διάφορες μορφές καρκίνου.

Νομοθεσία και ανώτατα όρια

Τα ανώτατα όρια που επιβάλλονται στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων αποσκοπούν στον περιορισμό της έκθεσης σε αυτά και στην εξάλειψη απαράδεκτων κινδύνων για την υγεία μας.

Η νομοθεσία για τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων καλύπτει περίπου 1.100 φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορίζει τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως το κρέας, το γάλα, τα φρούτα και τα λαχανικά, τα μπαχαρικά και οι ζωοτροφές, τόσο νωπά όσο και μεταποιημένα, προσαρμοσμένα με τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διάλυση ή η συμπύκνωση κατά τη μεταποίηση.

Κατά το παρελθόν, η ΕΕ καθόριζε τα όρια για ορισμένα φυτοφάρμακα ενώ οι επιμέρους χώρες ήταν αρμόδιες για τον καθορισμό άλλων. Υπολείμματα που υπερέβαιναν το όριο σε μια χώρα γίνονταν δεκτά σε άλλη, ενώ για ορισμένα φυτοφάρμακα δεν υπήρχε κανένα όριο. Η έλλειψη ομοιομορφίας δημιουργούσε σύγχυση τόσο στους εμπόρους όσο και στους καταναλωτές.

Για τον καθορισμό των νέων ορίων έχουν ληφθεί υπόψη οι ανάγκες των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως τα βρέφη και τα παιδιά, ενώ αναγνωρίζεται η απόλυτη προτεραιότητα της ασφάλειας των τροφίμων έναντι της φυτικής προστασίας.

Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της νομοθεσίας και η Επιτροπή παρακολουθεί τη συμμόρφωσή τους.

Ο κανονισμός ορίζει τις ανώτατες επιτρεπόμενες ποσότητες υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα προϊόντα ζωικής ή φυτικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση. Αυτά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων MRLs περιλαμβάνουν, αφενός, ειδικά MRL για ορισμένα τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση και, αφετέρου, ένα γενικό όριο που εφαρμόζεται εφόσον δεν έχει καθοριστεί κανένα ειδικό MRL.

Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων που υπάρχουν σε τρόφιμα δεν συνιστούν απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών και των ζώων.

Όριο εξ ορισμού και ειδικά όρια

Η ανώτατη περιεκτικότητα σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα ανέρχεται σε 0,01 mg/kg. Αυτό το γενικό όριο ισχύει «εξ ορισμού», δηλ. για όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχει καθοριστεί MRL κατά συγκεκριμένο τρόπο για ένα προϊόν ή για ένα είδος προϊόντος.

Εξαιρέσεις στα όρια

Ορισμένες ουσίες που απαριθμούνται από την Επιτροπή μπορούν να εγκριθούν, παρόλο που υπερβαίνουν τα MRL που έχουν καθοριστεί για αυτές, εάν ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

τα σχετικά προϊόντα δεν προορίζονται για άμεση κατανάλωση
πραγματοποιούνται έλεγχοι για να αποφευχθεί η διάθεση των προϊόντων αυτών στον καταναλωτή
τα λοιπά κράτη μέλη και η Επιτροπή ενημερώνονται για αυτά τα μέτρα.

Έλεγχος των MLR

Με βάση πολυετή κοινοτικά και εθνικά προγράμματα που επικαιροποιούνται κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη διεξάγουν ελέγχους υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, για να επαληθεύσουν την τήρηση των MLR. Αυτοί οι έλεγχοι συνίστανται ειδικότερα στη λήψη δειγμάτων, στην υποβολή τους σε αναλύσεις και στον προσδιορισμό των φυτοφαρμάκων που είναι παρόντα σε αυτά καθώς και των αντίστοιχων επιπέδων υπολειμμάτων τους.

Πλαίσιο

Η χρησιμοποίηση δραστικών ουσιών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα συνιστά μια από τις καταλληλότερες μεθόδους για την προστασία των φυτών από επιβλαβείς οργανισμούς. Αυτή η χρησιμοποίηση μπορεί εντούτοις να ευθύνεται για την παρουσία υπολειμμάτων σε επεξεργασμένα προϊόντα, στα ζώα που τρέφονται με αυτά τα προϊόντα και στο μέλι που παράγεται από μέλισσες που εκτίθενται σε αυτές τις ουσίες. Είναι απαραίτητο, επομένως, να εξασφαλιστεί ότι τα επίπεδα αυτών των υπολειμμάτων δεν παρουσιάζουν απαράδεκτο κίνδυνο για τον άνθρωπο και, αναλόγως, για τα ζώα.

Μπορείτε να δείτε τα όρια που ισχύουν για συγκεκριμένα φυτοφάρμακα (δραστική ουσία) και γεωργικά προϊόντα στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκωνhttp://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
καθώς και τις χρήσεις αυτών και την εμπορική τους ονομασία

http://wwww.minagric.gr/syspest/

Η εταιρία μας παρέχει:

  • Τα πλέον σύγχρονα συστήματα χρωματογραφίας
  • Διεθνείς μεθόδους αναλύσεων.
  • Συνεχώς αυξανόμενες διαπιστευμένες παραμέτρους