Μπορείτε να δείτε τα όρια που ισχύουν για συγκεκριμένα φυτοφάρμακα (δραστική ουσία) και γεωργικά προϊόντα στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

καθώς και τις χρήσεις αυτών και την εμπορική τους ονομασία

http://wwww.minagric.gr/syspest/