Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ διαθέτουν ένα από τα πιο σύγχρονα και άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια στην Ελλάδα.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο κέντρο της Κρήτης, στην είσοδο της πόλης του Ρεθύμνου από Ηράκλειο, στην περιοχή του Κόμβου Αμαρίου.

Η ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ στεγάζεται από το 2012, σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εμβαδού πάνω από 600 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένου χώρου, που βρίσκονται σε οικόπεδο 1.400 τετρ.μέτρων.

Είναι ένα αυτόνομο βιοκλιματικό κτίριο, που καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις της εργονομίας και της οικολογίας στον εργαστηριακό χώρο, με κατάλληλα κεντρικά διαμορφωμένους κλιματιζόμενους χώρους, ειδικών προδιαγραφών, για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών αναλύσεων.

Στα Εργαστήρια λειτουργούν τα εξής τμήματα:

  • Εργαστήριο Περιβάλλοντος

Στο τμήμα αυτό εκτελούνται φυσικοχημικές αναλύσεις σε νερά, λύματα και απόβλητα.

  • Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Τροφίμων

Διενεργούνται αναλύσεις, για τον προσδιορισμό χημικών παραμέτρων, σε τρόφιμα δημητριακά και ζωοτροφές.

  • Οινολογικό Εργαστήριο

Αναλύονται δείγματα μούστου και οίνου, με σκοπό τη διόρθωση και βελτίωση της σύστασής τους.

  • Εργαστήριο Γάλακτος

Αναλύονται δείγματα νωπού γάλακτος από τυροκομεία, αντί του ΕΛΟΓΑΚ, για εύρεση της περιεκτικότητάς τους σε λίπος, πρωτεΐνες, για ανίχνευση αντιβιοτικών, νόθευσης λόγω προσθήκης νερού κλπ.

  • Εδαφολογικό Εργαστήριο

Αναλύονται δείγματα εδάφους και φύλλων, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή της κατάλληλης λίπανσης, ανάλογα με την καλλιέργεια.

  • Εργαστήριο Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων

Διενεργούνται αναλύσεις για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε νερά, λύματα, λάδι και τρόφιμα.

  • Μικροβιολογικό – Βιοχημικό Εργαστήριο

Στους χώρους του μικροβιολογικού τμήματός αναλύονται δείγματα νερού, τροφίμων αλλά και αποβλήτων, για προσδιορισμό της μικροβιολογική τους ποιότητας.

Επί πλέον το κτίριο εκτός από τα επί μέρους εργαστήρια, περιλαμβάνει:

 • Τα γραφεία της Διοίκησης,
 • Χώρο παραλαβής και πρωτοκόλλησης των δειγμάτων,
 • Χώρο αποθήκευσης των δειγμάτων σε κατάλληλα ψυγεία χαμηλής θερμοκρασίας για τη συντήρησή τους,
 • Χώρο αποθήκευσης του απαραίτητου εξοπλισμού για τις δειγματοληψίες,
 • Αποθηκευτικούς χώρους με χωριστή πρόσβαση από το χώρο των εργαστηρίων,
 • Συνεδριακό χώρο.

Όλοι οι χώροι διαθέτουν σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, συναγερμό ασφαλείας, ειδικές εγκαταστάσεις αερίων, ειδικές καταγραφικές κάμερες και ό,τι πιο σύγχρονο και χρηστικό προσφέρει η τεχνολογία.

Τέλος στον περιβάλλοντα του κτιρίου χώρο διατίθεται χώρος για τη στάθμευση 30 αυτοκινήτων του προσωπικού, των επαγγελματικών αυτοκινήτων της εταιρείας, αλλά και των πελατών.

Τα Εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ είναι εξοπλισμένα με όργανα τελευταίας τεχνολογίας, για τη διενέργεια των αναλύσεων και τη δυνατότητα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα νερά, το περιβάλλον, τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές κλπ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • Πέντε(5) Αέριοι χρωματογράφοι (GC) με ανιχνευτές FID, ECD, NPD, FPD
 • Αέρια Χρωματογραφία με ανιχνευτή Φασματογράφου Μάζας Τριπλού Τετράπολου (GC-MS/MS, Triple Quadropole)
 • Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας με ανιχνευτές:
  • Δείκτου Διάθλασης
  • Ανιχνευτή διάταξης διόδων
  • Φθορισμομετρικό ανιχνευτή
 • Σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας για τον προσδιορισμό ανιόντων και κατιόντων
 • Σύστημα Ατομικής απορρόφησης (ΑΑS)
 • Σύστημα Εκπομπής Συζευγμένου Πλάσματος (ICP-OΕS)
 • Φασματοφωτόμετρα μοριακής απορρόφησης (UV-VIS)
 • Φωτόμετρα
 • Φωτόμετρο ELISA
 • Φασματοφωτόμετρα υπερύθρου (FT-IR spectroscopy)
 • Αυτόματος αναλυτής γάλακτος
 • Κρυοσκόπιο
 • Αυτόματη συσκευή χώνευσης και απόσταξης (Kjeldhall)
 • Αυτόματη συσκευή εκχύλισης Soxlet
 • Συσκευή και θάλαμος BOD
 • Συσκευή χώνευσης και μέτρησης COD
 • Θολερόμετρα
 • Αγωγιμόμετρα - Πεχάμετρα
 • Φούρνος αποτέφρωσης
 • Φούρνος ξήρανσης με αντλία κενού
 • Φυγόκεντρος - Φυγόκεντρος GERBER
 • Λουτρό υπερήχων
 • Περιστροφικός εξατμιστήρας εφοδιασμένος με σύστημα ψύξης (Rotary Evaporator)
 • Καταψύκτες, Ψυγεία, Λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • Θάλαμος Ασηπτικής εργασίας (Laminar flow)
 • Επωαστικοί θάλαμοι (Ιncubators)
 • Συσκευή VIDAS για την ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών
 • Συσκευή Stomacher
 • Συσκευές διήθησης δειγμάτων νερού και λυμάτων
 • Μετρητής αποικιών (Colony Counter)
 • Αυτόκαυστα (Autoclaves)
 • Φούρνοι αποστείρωσης φιαλών και εργαλείων
 • Μικροσκόπια - Στερεοσκόπιο
 • Υδατόλουτρα
 • Ανακινητήρες Vortex
 • Λάμπα υπεριώδους (UV-Lamp)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Όλα τα δείγματα μόλις έρθουν στο Εργαστήριο, μετά από δειγματοληψία που έχει διενεργηθεί από το εκπαιδευμένο προς τούτο προσωπικό της εταιρείας, ή απευθείας από τον πελάτη, παραλαμβάνονται, συμπληρώνονται τα έντυπα παραλαβής, πρωτοκολλούνται και λαμβάνουν ένα μοναδιαίο κωδικό αριθμό του εργαστηρίου για την ιχνηλασιμότητα του δείγματος.

Στα πλαίσια της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών, αλλά και της ταχύτερης, ευκολότερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης του πελάτη, η ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ έχει εγκαταστήσει πρόγραμμα διαχείρισης δεδομένων εργαστηρίου LIMS–LAB @LINK, που η ίδια ανέπτυξε σε διάστημα 6 ετών, σε συνεργασία με εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ

Το Εργαστήριο διαθέτει 4 επαγγελματικά αυτοκίνητα, κατάλληλα διαμορφωμένα για τις δειγματοληψίες και τη μεταφορά των δειγμάτων.

Επίσης διαθέτει όργανα ακριβείας λήψης δειγμάτων και μέτρησης παραμέτρων πεδίου, όπως :

 • Συσκευή δειγματοληψίας για λήψη δειγμάτων νερού από διάφορα βάθη.
 • Φορητό Πολύμετρο για τη μέτρηση 10 και πλέον παραμέτρων στο νερό (pH αγωγιμότητα, Διαλελυμένο Οξυγόνο, Θερμοκρασία κλπ.) με ενσωματωμένο σύστημα GPS, για μέτρηση των γεωγραφικών συντεταγμένων του σημείου δειγματοληψίας.
 • Φορητά φωτόμετρα μέτρησης: pH, Ολικού και Eλεύθερου χλωρίου, Κυανουρικών, Βρωμίου κλπ.
 • Φορητά Πεχάμετρα.
 • Φωτογραφικές μηχανές με ενσωματωμένο σύστημα GPS για την αποτύπωση των σημείων δειγματοληψίας.

Εργαστηριακές Αναλύσεις

 • 1
 • 2