Σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν ενώσεις, που είναι αποτέλεσμα της ρύπανσης του νερού από:

 • Βιομηχανικά απόβλητα, Οικιακά λύματα
 • Λιπάσματα, παρασιτοκτόνα, γεωργικά φάρμακα
 • Παραπροϊόντα της απολύμανσης και επεξεργασίας του νερού
 • Ενώσεις που μεταναστεύουν από τα υλικά, με τα οποία έρχεται σ΄ επαφή το νερό κατά την αποθήκευσή του.

Συναντώνται στο νερό σε συγκεντρώσεις της τάξης των μερικών μg/l (ppb), ή μέρη στο δισεκατομμύριο, είναι ιχνοστοιχεία δηλαδή, και δεν είναι βασικά συστατικά του πόσιμου νερού.
Τα περισσότερα θεωρούνται καρκινογόνα ή μεταλλαξιογόνα, ενώ άλλα είναι ισχυρά τοξικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν θεσπίσει αυστηρά κριτήρια, ως προς τη συγκέντρωσή τους στο πόσιμο νερό.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 • Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων (Οργανοχλωριωμένα, Οργανοφωσφορικά, Αζωτούχα, Πυρεθρινοειδή, Καρβαμιδικά κ.α.)
 • Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH)
 • Τριαλογονομεθάνια ΤΗΜ, ( Χλωροφόρμιο, Βρωμοδιχλωρομεθάνιο, Χλωροδιβρωμομεθάνιο, Βρωμοφόρμιο)
 • Τετρα και τριχλωρο- αιθένιο
 • 1,2 διχλωροαιθάνιιο
 • Ακρυλαμίδιο
 • Βενζόλιο
 • Βενζο-α-πυρένιο
 • Επιχλωρυδρίνη
 • Βινυλοχλωρίδιο
 • Φαινόλες
 • PCBs

Eπιπλέον

 • Βρωμικά ιόντα
 • Χλωρικά ιόντα (κ.λ.π.)
 • Κυανιούχα άλατα
 • Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC)

Εργαστηριακές Αναλύσεις

 • 1
 • 2