Η ποιότητα του νερού έχει καθοριστική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, αλλά και στη λειτουργία του υδάτινου οικοσυστήματος λιμναίου ή θαλάσσιου. Η αξιολόγηση της ποιότητας του, γίνεται μόνο με τη μέτρηση και μελέτη βασικών φυσικών και χημικών παραμέτρων.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
 • Θερμοκρασία
 • Θολερότητα
 • Χρώμα, Οσμή, Γεύση
 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Σκληρότητα (Ολική, Παροδική, Μόνιμη)
 • Αλκαλικότητα
 • Χλωριούχα
 • Θειϊκά
 • Διττανθρακικά
 • Νιτρικά
 • Νιτρώδη
 • Αμμώνιο
 • Ασβέστιο
 • Μαγνήσιο
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Λίθιο
 • Φθοριούχα
 • Βρωμιούχα
 • Ολικά-Αιωρούμενα Στερεά
 • Διαλελυμένα Στερεά
 • Πτητικά στερεά
 • Διαλελυμένο οξυγόνο
 • Ολικό, Ελεύθερο, Δεσμευμένο χλώριο
 • Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)
 • Οξειδωσιμότητα
 • Ολικό άζωτο - Άζωτο Kjeldahl
 • Ολικός Φώσφορος
 • Φωσφορικά
 • Κυανιούχα ολικά
 • Υδρόθειο
 • Λίπη και έλαια
 • Δείκτης S.A.R.
 • Δείκτης Διαβρωτικότητας Langelier
 • Δείκτης ποιότητας νερού QWI

 

Εργαστηριακές Αναλύσεις

 • 1
 • 2