Κύριο μέλημα των Εργαστηρίων ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ είναι η προσφορά αξιόπιστων αναλύσεων και λύσεων στους πελάτες. Έτσι εξασφαλίζεται η επιτυχία, η ποιότητα, η παραγωγικότητα και η συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις των πελατών.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η ΧHΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών. Αναπόσπαστο μέρος αυτού του πακέτου, είναι η διαχείριση των δειγμάτων προς εξέταση, και ειδικότερα η δειγματοληψία τους.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, κρίσιμο σημείο για τη λήψη σωστού αποτελέσματος είναι η σωστή δειγματοληψία και η ταχεία μεταφορά του δείγματος, υπό κατάλληλες συνθήκες στο εργαστήριο. Ακόμα και η πιο σωστή και λεπτομερής εξέταση θα δώσει λανθασμένα αποτελέσματα, εάν το δείγμα δεν έχει ληφθεί σωστά ή εάν η μεταφορά του δεν έγινε με τις απαιτούμενες συνθήκες και σε σύντομο χρόνο.

Η ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ διαθέτει:

 1. Διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την δειγματοληψία στα νερά, λύματα, απόβλητα και Legionella, τόσο για φυσικοχημικές εξετάσεις, όσο και μικροβιολογικές εξετάσεις. Η Διαπίστευση σύμφωνα με το ISO 17025, από το ΕΣΥΔ, αφορά την τήρηση των διεθνών προτύπων ISO 5667-1 έως ISO 5667-14, και ISO 19458, για τον προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων και μικροοργανισμών σε νερά και λύματα.
 2. Στόλο επαγγελματικών αυτοκινήτων, που διασχίζουν καθημερινά όλη την Κρήτη για τη δειγματοληψία και παραλαβή δειγμάτων νερού, τροφίμων, κ.λ.π.
 3. Εκπαιδευμένο δυναμικό από επιστήμονες – δειγματολήπτες διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ, ικανούς για τη λήψη σωστών δειγμάτων
 4. Μεταφορά των δειγμάτων αυθημερόν απ' όλα τα σημεία της Κρήτης στις εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων, απαραίτητη συνθήκη για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Έτσι δεν υπάρχει ο κίνδυνος αλλοίωσης των δειγμάτων, κατά τη μεταφορά τους σε εργαστήρια εκτός Κρήτης, με αμφισβητούμενα αποτελέσματα και διαδικασίες, που δεν συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα (ISO).
 5. Κατάλληλες φιάλες δειγματοληψίας (π.χ. αποστειρωμένες) ανάλογα με τις παραμέτρους που θα προσδιοριστούν, ισόθερμα ψυγεία μεταφοράς, παγοκυψέλες, κ.λ.π.
 6. Ακριβό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, για τη λήψη των δειγμάτων και μέτρηση επί τόπου διάφορων παραμέτρων, που αλλοιώνονται κατά τη μεταφορά στο Εργαστήριο. Τέτοιος εξοπλισμός είναι συσκευή λήψης δειγμάτων από διάφορα βάθη, Πολύμετρο για μέτρηση DO, θερμοκρασίας, βάθους νερού, αγωγιμότητας, pH, ολικών στερεών, αλατότητας κ.λ.π.), Φορητά Φωτόμετρα, Πεχάμετρα, Συσκευή λήψης λυμάτων , Οξυγονόμετρα, Δειγματολήπτες γάλακτος, κ.λ.π.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 1. Λήψη δειγμάτων νερού και τροφίμων από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό.
 2. Μέτρηση παραμέτρων ποιότητας των δειγμάτων επί τόπου.
 3. Επιθεώρηση Υγειονομική είτε για περιβαλλοντικά – υγειονομικής νομοθεσίας θέματα, είτε για θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
 4. Μεταφορά αυθημερόν των δειγμάτων στο Εργαστήριο.
 5. Συλλογή δειγμάτων με ιδιόκτητα αυτοκίνητα απευθείας από την έδρα του πελάτη.
 6. Μέριμνα για τη σωστή λήψη και ασφαλή μεταφορά των δειγμάτων.
 7. Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες είναι μοναδικές και εγγυώνται την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, εργαλείο απαραίτητο για μια επιτυχημένη επιχείρηση.

Εργαστηριακές Αναλύσεις

 • 1
 • 2